Ile lat musi minąć do przedawnienia długu?

przedawnienie długu po ilu latach

Dług jest świadczeniem o charakterze obowiązkowym, wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik zobowiązany jest spełnić na rzecz wierzyciela. Dług jest antonimem wierzytelności, jednak w języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla charakteryzowania pozycji dłużnika. W ujęciu ekonomicznym dług jest niespełnionym obowiązkiem prawnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Wspomniana należność można dotyczyć zarówno kwestii finansowych, ale też rzeczowych. Zależnie od tego, co wynika z zawartej między stronami umowy. Warto pamiętać, że dane obciążenie, którego termin realizacji nie minął, definiuje się jako obowiązanie, a dopiero po upływie określonego terminu spłaty, zyskuje ono tytuł długu. 

Wśród występujących rodzajów długów można wyróżnić następujące, które najczęściej są występujące:

 • zobowiązanie konsumenta – jest to wynik zaciągniętego przez konsumenta kredytu konsumenckiego, a kwota długu wzrasta co miesiąc proporcjonalnie z uzgodnioną i zawartą w prawnie zgodnej umowie racie miesięcznej; spada natomiast, gdy część rat zostanie spłacona, bądź dzięki umorzeniu przeprowadzonemu przez stronę kredytobiorcy;
 • dług narodowy – to zadłużenie związane z podmiotami sektora publicznego oraz Skarbu Państwa, a są nimi długi z tytułu niespłaconych kredytów, pożyczek oraz emisja dłużnych papierów wartościowych, bądź też zobowiązanie odszkodowawcze;
 • dług nierynkowy – nie istnieje tu rynek wtórny, co wiąże się z koniecznością oczekiwania na spłatę zadłużenia, aż do momentu upływu ustalonego terminu; ubieganie się o wcześniejszą spłatę, może narazić wierzyciela na możliwość otrzymania kary finansowej, a w konsekwencji również jej zapłaty;
 • dług przejedzony – nie generuje aktywów, a co za tym idzie nie jest możliwa obsługa zobowiązania i jego kosztów; jest to forma długów, które zostały zaciągnięte przez osoby w sposób indywidualny niezbędny do sfinalizowania ich konsumpcji;
 • dług zagraniczny – rodzaj powinności zaciąganej przez rząd lub obywateli danego kraju w różnego rodzaju instytucjach międzynarodowych lub u ludzi, będących obywatelami innego państwa; dotyczy to zarówno długów krótkoterminowych, długoterminowych oraz będących zadłużeniami o różnej stopniu oprocentowania.

Czym jest i czy jest możliwe przedawnienie długu?

Przedawnienie długu jest niezwykle specyficzną instytucją, która zajmuje się i celem jej działania jest uregulowanie realnych stosunków prawnych na linii między wierzycielem, a jego dłużnikiem. Odbywa się ta cała operacja poprzez udzielenie zgody, na zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Daje to szansę na uchylenie się dłużnikom od spłaty powstałego długu. Nawet więcej, gdyż spłacający może uniknąć uregulowania, a także nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tego tytułu. 

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej faktów, można wywnioskować, że obciążenie faktycznie może stracić moc prawną, a właściciel powinności bez żadnych dodatkowych konsekwencji uniknie jego spłaty. Zgadza się, tak właśnie jest. Przepisy w tym zakresie regulują stosowne w tym temacie przepisy. Konkretnie mówi o tym artykuł 117 § 2 Kodeksu Cywilnego, który na swoich kartach definiuje omawiane tu zagadnienie, tłumacząc, że po upływie terminu wygasły te, przeciwko komu przysługuje kredyt, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu unieważnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. 

W praktyce oznacza to, że faktycznie dług może ulec przedawnieniu, lecz nie dzieje się to automatycznie, nie jest czynnością, która wydarza się z urzędu po upływie pewnych granic terminowych zawartych w stosownych dokumentach. Jeżeli minie określony umową okres czasu spłacający może nie spłacać obciążenie, chyba, że się zdecyduje się zrzec prawa wynikającego z tego tytułu, które zawarte jest w przedstawionym powyżej przepisie, wtedy dług będzie zobowiązany spłacić.

Kiedy dług jest przedawniony? Termin przedawnienia wynosi tyle co jego rodzaj

Obciążenie przedawnia się w zależności od rodzaju jego powstania po upływie różnego czasu. Kodeks cywilny wymienia dwa ogólne terminy, które skutkują przedawnieniem, a są nimi:

 • W Polsce dla wszystkich roszczeń majątkowych lub stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu wynosi 6 lat.
 • Dla roszczeń z tytułu prowadzenia firmy i usług okresowych wynosi 3 lata.

Okres przedawnienia innych kategorii finansowych uzyskał inne, odmienne terminy od przedstawionych powyżej:

 • najszybciej, ponieważ już po upływie roku czasu od końcowego terminu należności unieważnieniu ulega otrzymany mandat, a także roszczenia związane z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży;
 • dwa lata to okres wyznaczony dla następujących kategorii:

– roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej faktury,

– roszczenia z powodu zawartej umowy sprzedaży,

– roszczenia dostawcy wynikające z tytułu dokonanej dostawy,

– roszczenia z tytułu umowy o dzieło,

– roszczenia związane z usługami telekomunikacyjnymi,

– roszczenia związane z tytułu debetu na posiadanym rachunku bankowym;

 • 3 lata są okresem, który wyznaczony został jako umorzenie dla następujących kategorii:

– wszelkie należności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami,

– niezapłacona lub też niezwrócona kaucja, a także zaliczka, bądź przedpłata,

– roszczenia związane z utratą mocy prawnej z tytułu umowy o pracę – dotyczy terminu trzech lat od momentu, kiedy pracodawca zobowiązany był wypłacić stosowne wynagrodzenie,

– roszczenia powstałe w wyniku zawartej umowy ubezpieczeniowej,

– zobowiązania wynikające z tytułu umowy kredytu lub też pożyczki – liczy się go od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty kredytu, bądź pożyczki,

– obciążenie powstałe w wyniku niezapłaconego czynszu,

– zadłużenie utworzone na karcie kredytowej.

Inną kategorią, którą obowiązują określone daty związane z unieważnieniem stanowią obowiązania podatkowe:

 • pierwsza grupa to czas, w którym upłynęły trzy lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a więc zobowiązania powstające w skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy jak na przykład podatek od nieruchomości;
 • druga kategoria należności podatkowych to pięć lat, które nalicza się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął czas płatności podatku, czyli są to zaległości powstające z mocy prawa, przykładami tu są podatki dochodowe, VAT, czy też podatek od czynności cywilnoprawnych).

Okres sześciu lat natomiast dotyczy długów spadkowych, ale wyłącznie w przypadku, w którym wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków mających na celu wyegzekwowanie zapłaty. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy złożą oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. 

Wiąże się to z tym, że pożyczający ma prawo wtedy do sondowania od nich odzyskania kwoty powstałego długu nawet w sytuacji, w której spadkobiercy o nim wcześniej nie wiedzieli. W roku 2015 zmianie uległy przepisy, na obowiązujące obecnie. 

Wcześniej spadkobiorca w przypadku nie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź odrzucenia spadku, dziedziczył ten spadek wraz z zalegającym należnościami, za które następnie odpowiadał całym swoim majątkiem. 

Aktualnie stanowione przepisy w tej materii mówią, że w przypadku braku oświadczenia spadkodawcy oznacza przejęcie spadku wraz z przysługującym mu dobrodziejstwem i dzieje się to automatycznie. Oznacza to w praktyce, że za ewentualne obciążenia spadkowe będzie odpowiadał ze spadku, bez narażania majątku osobistego,

Inne roszczenie, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, bądź też innej instytucji powołanej do rozpoznania danego rodzaju spraw zostały objęte sześcioletnim okresem potrzebnym do powstania przedawnienia roszczeń.

Jak sprawdzić przedawnienie długu?

Obecnie niestety nie istnieje żadna baza, która zbierałaby wszelkie dane dotyczące wszystkich kredytów wraz z należnościami przedawnionymi, którą można byłoby jakiejś instytucji zbadać i zdobyć pewne, sprawdzone informacje. Aby uzyskać stosowne informacje z tego zakresu, koniecznym więc będzie samodzielne wyznaczenie daty wykonalności. 

Wyznaczyć je można na podstawie posiadanych, zawartych wcześniej umów, które powinny określać w swojej treści terminy, po których zobowiązanie finansowe, bądź rzeczowe stanie się długiem. Z reguły datą graniczną jest tu wyznaczony data ostatecznej zapłaty, a w niektórych umowach, jeżeli jest zawarty taki zapis, należy doliczyć 30 dni. Następnie należy określone lata, które ostatecznie skutkują przedawnieniem, a zawarte są w niniejszym artykule powyżej i mamy gotową odpowiedź. 

Warto pamiętać podczas liczenia, że należności, w których okres miniony, a raczej jego wymagalność upływu minimum dwóch lat okresu trwania kredytu, przedawniają się dopiero wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym przypada data jego unieważnienia. 

Odstępstwem od tej informacji jest sytuacja, w której kredyt dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek w instytucjach bankowych. Tu zawsze można sprawdzić aktualne zadłużenie poprzez raport uzyskany w BIK lub raport z innej bazy jak na przykład rejestr BIG, do której mogą zgłosić zalegającego, jego wierzyciele.

Przedawnienia długu – jakie są skutki?

Podstawowymi konsekwencjami związanymi z należnościami, w tym także tymi nieaktualnymi jest adnotacja stosowna w bazie BIK lub rejestrze BIG. Utrudnia to zawieranie kolejnych kredytów na przykład z operatorem telefonicznym, czy w sprawie wynajmu mieszkania. O usunięcie wpisu może wnioskować zalegający, gdy jego dług się przedawni, ale wierzyciel nie ma obowiązku wyrazić na to zgody, a co za tym idzie taka adnotacja może widnieć latami działając na zawieranie umów cywilnoprawnych lub też korzystania z innych możliwości, bądź usług pożyczającego latami.

Sam fakt przedawnienia zadłużenia nie powoduje żadnych skutków prawnych. Jedyną alternatywą jest tu droga prawna i postawienie zarzutu dotyczącego przedawnienia długu przed sądem. Większość wierzycieli jednak stara się nie dopuścić do stracenia mocy prawnej długu poprzez dostępne narzędzia we wcześniejszej fazie poprzez skierowanie sprawy do windykacji, następnie do sądu i komornika. 

Jak i czy można odzyskać przedawniony dług?

Jeżeli pożyczający dopuści do sytuacji, w której należność zostanie nieaktualny, pojawia się problem z egzekucją długu w późniejszym terminie. Oczywiście zobowiązanie nie wygasa, więc w przypadku, którym dłużnik nieświadomie spłaci już swój dług, nie wiedząc, że upłyną już stosowny pora spłaty zadłużenia i uzyskał on status przedawnionego to pieniędzy może już nie odzyskać. Nie ma bowiem obowiązku wierzyciel oddawać środków, które wpłynęły do niego, nawet za już unieważnione obowiązanie. 

Przepisy ustanowione w Kodeksie Cywilnym zabraniają dochodzenia nieaktualnych roszczeń od konsumenta będącego dłużnikiem. Sąd odrzuci ewentualnie wnioski o nakaz zapłaty dotyczące długu, który jest już zaległych. 

Dostępną, nie zabronioną prawnie furtką jest w tym przypadku podjęcie negocjacji prywatnie z dłużnikiem, podjęcia mediacji lub uznania roszczenia przez dłużnika w celu spłacenia zapożyczenia, bądź przynajmniej pewnej jego części. 

Zdarza się, że wierzycielowi uda się odzyskać należność poprzez właśnie podjęcie mediacji, aby uniknąć drogi sądowej walki o swoje należności. Firma windykacyjna przedstawia podczas spotkania przedstawia możliwości prawne, z których można skorzystać przedterminowego przedawnienia, dzięki temu skutecznie jest w stanie nakłonić do uregulowania zaległości w dość szybkim czasie.

Możliwe jest też wspomniane wcześniej wystąpienie na drogę sądową wierzyciela przeciwko dłużnikowi pod zarzutem właśnie przedawnienia tego danego długu.

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Dłużnik, który otrzymuje pismo dotyczące wezwania do zapłaty pożyczki, który jest już zaległych zadaje sobie pytanie, jak się może do tego ustosunkować oraz w jaki sposób ma na takie wezwanie ma udzielić wyczerpującej temat odpowiedzi. . 

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że wierzyciel nie może sondować swoich roszczeń po upływie terminu wyznaczonego na przedawnienie się długu. Zatem wszelkie wezwania do zapłaty przesłane do Pożyczającego, bądź kierowane do sądu czy też komornika są bezzasadne. 

W odpowiedzi warto więc powołać się na stosowne przepisy zawarte na przykład w Kodeksie , a konkretnie mówi o tym artykuł 117 § 2, a także przepisy wskazujące na termin przedawnienia określonego typu powstałego zapożyczenia. 

Przedawnienie długu u komornika – co jeszcze warto wiedzieć?

Istotnym elementem w tym temacie jest duża ilość firm zajmujących się przedawnieniem. Skupują one od wierzycieli, którzy nie mają ochoty walczyć w sądzie ze swoimi dłużnikami i to przedstawiciele tych firm podejmują kolejne kroki w celu odzyskania przedawnionych już długów. Prawo nie przewiduje zatarcia przedawnienia, także w przypadku zmiany faktycznego aktualnego pożyczającego, więc argument nadal jest obowiązującym. 

Firmy, które wyspecjalizowały się w badaniu przedawnionych długów stosują różne zabiegi mające na celu uznanie powodując przerwanie biegu przedawnienia, zyskując tym samym możliwość dochodzenia roszczeń w sądzie. Można również podnieść zarzut przedawnienia.

>>>Sprawdź pożyczki z komornikiem<<<

Występują również dwie formy uznania długu – właściwa i niewłaściwa. Właściwa dotyczy podpisanej ugody między dłużnikiem, a wierzycielem, która ma charakter bezsporny i jest obowiązująca, więc pożyczając ma swój obowiązek w tym wypadku spłacić. 

Drugą z nich jest niewłaściwe uznanie, które odbywa się poprzez na przykład regulację części zaległości, a tym samym przyznanie, że dług faktycznie istnieje. Tego rodzaju uznanie obowiązku zapłaty może być podważone w sądzie i daje możliwość osobie uniknięcia obowiązku uregulowania powstałego wcześniej obowiązania. W tej sprawie warto zasięgnąć opinii u doradcy finansowego, który wyjaśni wszelkie niejasności.

Sąd apelacyjny 7 listopada 2007 roku w orzeczeniu o sygnaturze akt VI ACa 826.07 stwierdził, że po upływie terminu przedawnienia uznanie długu nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Najpopularniejsze oferty pożyczek

Supergrosz